Betöltés...

Adatkezelési tájékoztató - szabályzat

Rövid összefoglaló

Adatait az adatkezelési célok szerint kezeljük (amire kértük kaptuk) lásd:
- regisztráció;
- hirdetés feladás;
- kapcsolat velünk
- üzenet más felhasználóknak;
- hirdetésfigyelőre, hírlevélre feliratkozás;
- bankkártyás fizetés, számlázás;
- egyéb adatkezelés.

Adatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti. Ha adatait a webhelyen rögzítette (pl. regisztráció esetében), a webhelyen belül is törölheti vagy módosíthatja adatait.

Az adatbiztonság érdekében a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre.

Az oldal sütiket is használ, melyről részletes tájékoztató itt található: sütik.

Kérjük, olvassa el részletes adatkezelési tájékoztatónkat és ha kérdése merülne fel írjon nekünk.

 

I. BEVEZETÉS

GLOBALING Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-899645, adószám: 14342026-2-43: székhely: 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalakon megadott adatok kezelését szabályozza:

aprohirdetesingyen.hu
eladod.hu
azelado.hu
aprohirdetese.hu
promot.hu
promotal.hu
globaling.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://eladod.hu/tartalom-hivatkozas/adatkezelesi_tajekoztato https://globaling.hu/tartalom-hivatkozas/adatkezelesi_tajekoztato

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa.

Adatvédelmi nyilvántartási számok: 5404-001 (Adatvédelmi Biztosnál); NAIH-117738/2017.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: GLOBALING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6.
E-mail: info@globaling.hu
Telefon: 06-20-940-6000
Képviseli: Krajcsovics Attila Krisztián ügyvezető

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

 

II. KAPCSOLAT AZ OLDAL ÜZEMELTETŐJÉVEL (ADATKEZELŐVEL) – ÜZENETBEN

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Kapcsolattartás, azonosítás.

Az üzenetküldés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az üzenetküldés kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés legalább az ügy elintézéséig, legfeljebb az elintéstől számított 5 évig tart.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6. címen,
- e-mail útján az info@globaling.hu e-mail címen,
- telefonon a 06-20-940-6000 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

8. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

 

III. REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció összefoglalása (közérthetően):

Egyes szolgáltatásaink használatához (Pl. hirdetés feladásához kezeléséhez, üzenetek küldéséhez fogadásához, stb.) felhasználói fiókot kell regisztrálni. A regisztrációkor megadott adatokat - az 1. pontban megtalálható táblázatban részletezettek szerint – a regisztrációval igénybe vehető szolgáltatások körében kezeljük (kapcsolattartási-, bejelentkezési lehetőség, azonosítás).

A regisztrációkor megadott adatait módosítani, illetve - fiók törlésével – törölni is tudja- Pl. bejelentkezést követően a felhasználói fiókon belül. Lehetnek olyan meghatározott esetek, amikor nekünk kell törölni bizonyos adatot, vagy fiókot (pl. megszűnt e-mailcímhez tartozó fiókadatok), mely eseteket a 9. pontban foglaltunk össze.

Regisztráció részletesen:
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználó név (publikus név)

Azonosítás.

- ezen név alatt jelennek meg a felhasználó hirdetései;         
- belső levelezés esetén a felhasználó által elküldött üzenetek küldőjének neve, mely a címzett oldalán megjelenik;

Jelszó (hash)

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

Adatkezelő részéről történő kapcsolatfelvétel esetén megszólítás, továbbá azonosítás.

E-mail cím

Kapcsolattartás: rendszerüzenetek küldése, így különösen értesítések az igénybe vett  szolgáltatások lejáratáról vagy azok meghosszabbításának lehetőségéről, statisztikákról, más felhasználóktól érkező üzenetekről; a szolgáltatással összefüggő egyéb szükséges információkról szóló tájékoztató eljuttatása.

Fiók feletti rendelkezéshez (belépéshez) szükséges azonosítás.

Telefonszám

Kapcsolattartás: adatkezelő és a regisztrált felhasználó között;

Kényelmi szolgáltatás: új apróhirdetés feladásához tartozó saját telefonszám egyszerű bevitele – ha a felhasználó a telefonszámát a hirdetéshez tartozóan megszeretné adni.

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.


2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztráló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével (Fiók törlése).

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- a felhasználói fiókon belül: bejelentkezést követően az “adatmódosítás” menüpont alatt (felhasználói fiókjába azon a webhelyen léphet be, ahol regisztrált vagy az apro.globaling.hu oldalon keresztül. ) 
- e-mail útján az info@globaling.hu e-mail címen,
- postai úton a 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6. címen, - telefonon a 06-20-940-6000 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja igénybe venni a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat.
• regisztráció törlése esetén a regisztrált fiókban tárolt egyéb adatok (hirdetések, üzenetek, kreditek) is törlésre kerülnek.

9. Regisztrációs fiókot az adatkezelő törölheti, ha
• ha a regisztrációs adatokban megadott e-mail címhez való jogosultságát 30 nap alatt sem igazolta (e-mailben küldött linkre nem kattintott);
• a megadott adatok téves, vagy elavult jellege megállapítható (részleges adatok törlése – pl. tévesen megadott telefonszám esetében -, vagy teljes fiók törlése – pl. megszűnt e-mail cím esetében).
9.2 Adatkezelő jogosult, de nem köteles törölni azon felhasználói fiókot, melyet a felhasználó több mint hat hónapja nem használt.

 

IV. HIRDETÉSFELADÁS, HIRDETÉS KEZELÉS

Hirdetésfeladás, kezelés összefoglaló (közérthetően):

Ha a regisztrációt követően hirdetést ad fel, vagy feladott hirdetését módosítja, a regisztrációkor megadott publikus neve alatt publikusan megjelenő hirdetést tesz közzé. A hirdetés kezelésekor (feladáskor, módosításkor) a felhasználási feltételek betartása mellett Ön határozhatja meg, hogy milyen személyes adatait kívánja megosztani a publikus hirdetésében (lásd 9. pont). A hirdetésben szereplő adatokat, és hirdetéshez tartozó képeket, az igénybe vett apróhirdetési / tárhely szolgáltatás biztosításának céljából tároljuk (lásd 1. pont alatti táblázat). A hirdetést bármikor törölheti, vagy módosíthatja – pl. fiókba történő bejelentkezést követően. A hirdetés feladásakor meghatározott lejárati idő (pl. 30 nap) előtt, ha a hirdetést nem hosszabbította meg, úgy a hirdetést a lejárati időkor töröljük. Vannak olyan - a felhasználási feltételekben meghatározott - esetek amikor mi töröljük a hirdetést (pl, ha a hirdetés jogszabálysértő).

Hirdetésfeladás, kezelés részletesen:

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat, adatok

Az adatkezelés célja

Kötelező / nem kötelező

Hirdetés szövege, mellékletei személyes adat – így telefonszám, név stb. - megadása nélkül.

Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából.

Kötelező: hogy az apróhirdetési szolgáltatást igénybe tudja venni a hirdetés szövegének (ide értve a hirdetett termék főbb adatainak) megadása kötelező – képek közzététele nem kötelező.

Telefonszám, és a hirdetésben szereplő egyéb személyes adat.

Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából.

Megadása nem kötelező.

A hirdetés feladásának, módosításának időpontja

Technikai művelet végrehajtása és a honlapon történő közzététel (publikálás) céljából.

szerver naplózza, tárolja

A hirdetés feladójának, kezelőjének IP címe

Technikai művelet végrehajtása.

szerver naplózza, tárolja

 

Tájékoztatjuk, hogy hirdetéseinél a regisztrációkor megadott publikus név kerül feltüntetésre (hirdető neve). A regisztrációkor megadott e-mail címet a hirdetésben nem publikáljuk – a webhely belső üzenetküldési lehetőséget biztosít, így az érdeklődők üzeneteiről Önnek a webhely küld értesítő e-mailt a regisztrációkor megadott e-mail címre.

2. Az érintettek köre: A weboldalon hirdetést közzé tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a hirdetési idő lejáratáig (hirdetés feladásakor, hosszabbításakor felhasználó részéről meghatározott ideig), vagy az érintett törlési kéréséig, vagy a felhasználási feltételek szerint az adatkezelő részéről törölt (pl. szabálytalan) hirdetés törléséig tart.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- a felhasználói fiókon belül: “hirdetéseim” menüpont alatt
- e-mail útján az info@globaling.hu e-mail címen,
- postai úton a 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6. címen,
- telefonon a 06-20-940-6000 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

8. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
nem köteles a személyes adatokat megadni, hogy a hirdetést közzé tudjuk tenni.
• az adatszolgáltatás (hirdetés szövegének) elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a hirdetést közzé tenni.

9. A hirdetés közzétételekor a publikus és nem publikus adatok elhatárolása:
• A hirdetés közzétételekor publikus
- a hirdetés kezelésekor (feladáskor, módosításkor) a hirdetéshez tartozóan (pl. szövegben, címben) a felhasználó által felvitt/megadott adat;
- a hirdetéshez kapcsolódóan a regisztrációkor megadott publikus név.
• A hirdetés közzétételével a regisztrációkor megadott egyéb adat (név, jelszó, e-mail cím, telefonszám) nem lesz publikus – kivéve, ha a hirdető a hirdetés kezelésekor a hirdetéshez tartozóan (pl. szövegben) publikálja. Amikor hirdetést ad fel, telefonos elérhetőségét megadhatja a telefonszám megadására rendszeresített mezőben. A telefonszám mező kitöltése nem kötelező. A regisztrációkor megadott telefonszám hirdetésben történő megjelenítését a rendszer felkínálja - elfogadása nem kötelező.

Felhívjuk figyelmét, hogy a helytelen mezőben (pl. hirdetés címében) megadott adatokat az adatkezelő is törölheti, illetőleg adatkezelő az észlelés törlés elve alapján törölheti a hirdetéshez tartozóan megadott azon személyes adatokat, melyek publikálása nem szükséges / érintett jogait sértheti.

 

V. ÜZENETKÜLDÉS AZ EGYES FELHASZNÁLÓK/ÉRINTETTEK KÖZÖTT

 

Üzenetküldés összefoglaló (közérthetően):

Regisztrált felhasználóként lehetősége van üzenetet küldeni egy másik felhasználónak (pl. hirdetésre jelentkezve, vagy az érdeklődőnek válaszolva). Amikor a webhelyen belül üzenetet küld egy másik felhasználónak, a címzett felhasználó az Ön (üzenetküldő) publikus nevét látja (publikus neve a regisztrációkor megadott publikus név). Az üzenetküldésekor nem köteles az üzenet szövegében, vagy csatolt mellékletében megadni személyes adatait. Ön (üzenetküldő) határozza meg az üzenet szövegét, és azt, hogy az üzenethez tartozóan megadja-e telefonszámát. Az üzentváltásokat, és mellékleteit tároljuk, kezeljük, hogy a szolgáltatást biztosítani tudjuk. Az üzeneteit törölni tudja a felhasználói fiókján belül. A hat hónapnál régebbi üzeneteket mi is törölhetjük.

Üzenetküldés részletesen:

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat, adatok

Az adatkezelés célja

Kötelező / nem kötelező

Üzenet szövege, mellékletei személyes adat – így telefonszám, név stb. - megadása nélkül.

A weboldalon belüli üzenetváltás szolgáltatás biztosítása, spam és megtévesztő üzenetek kiszűrése.

Kötelező: hogy az üzenetküldése szolgáltatást igénybe tudja venni az üzenet szövegének megadása kötelező – képek, mellékletek csatolása nem kötelező.

Telefonszám, és az üzenetben szereplő egyéb személyes adat.

A weboldalon belüli üzenetváltás szolgáltatás biztosításának körében (bejövő kimenő üzenetek tárolása, címzettnek történő kézbesítése).

Megadása nem kötelező.

Az üzenetküldés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

szerver naplózza, tárolja

Az üzenetküldéskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

szerver naplózza, tárolja

 

Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációkor megadott publikus nevek alatt történik az üzenetváltás, azaz a levél elküldését követően a címzett a feladó neveként a felhasználó publikus nevét fogja megismerni.

2. Az érintettek köre: A weboldalon belső üzenetet küldő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az üzenet törléséig tart. Üzenetet törölheti a felhasználó (6. pont) illetve hat hónapnál régebbi üzenetek törléséhez fűződő jogot az adatkezelő is fenntartja (6.pont)

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- a felhasználói fiókon belül: “Üzeneteim” menüpont alatt:
- postai úton a 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6. címen,
- e-mail útján az info@globaling.hu e-mail címen,
- telefonon a 06-20-940-6000 számon. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a hat hónapnál régebbi üzenetek törölhesse.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

8. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
nem köteles személyes adatokat megadni, hogy üzenetet tudjon küldeni a weboldalon belül (lásd 1. pont).
• adatszolgáltatás (üzenet szövegének) elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud belső üzenetet küldeni (lásd 1. pont).

VI./A EMELTDÍJAS SMS FIZETÉS

SMS összefoglalása:

Bizonyos szolgáltatásainkat (pl. hirdetés kiemelést) emeletdíjas sms-el lehet megrendelni.
Miután az emeltdíjas sms-t elküldte, telefonszolgáltatója továbbítja az sms-t küldő telefonszámot és sms küldés idejét (együttesen adatokat) az Info-Tech Kft-nek (7. pont egyéb adatfeldolgozó), aki az adatokat továbbítja részünkre. Ezeket az adatokat azért kell átmenetileg tároljuk, hogy a szolgáltatást teljesíteni, illetve az esetleges hibákat orvosolni-, a reklamációkat kezelni tudjuk (pl. ha olyan panasszal fordul hozzánk, hogy nem érkezett meg az emeltdíjas sms elküldését követően a válasz sms, így a kiemeléshez szükséges kódja, ellenőrizni tudjuk, hogy érkezett-e be sms a panaszban megadott számról, és ha igen, milyen válasz sms-t - kódot - nem kapott meg). Az adatokat, azt követő 60 napon belül töröljük, hogy a szolgáltatást teljesítettük, azaz a válasz sms-ben kapott kód a honlapon felhasználásra került 60 nappal korábban.
Ha az SMS szolgáltatással kapcsolatos hibát, panaszt tesz és a panaszkor megadja az SMS küldésre használt telefonszámát, a megadott telefonszámot – a jelzett hiba jellegétől függően - továbbíthatjuk az emeltdíjas SMS szolgáltatásban résztvevő Info-Tech Kft. (7. pont egyéb adatfeldolgozó) részére, azzal a céllal, hogy a jelzett hibát vizsgálja ki, szükség esetén a telefonszolgáltatóval vegye fel a kapcsolatot.

SMS részletesen:

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Emletdíjas SMS-el igénybevehető szolgáltatások teljesítése, visszaigazolása, hibák, reklamációk kezelése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Telefonszám, sms küldés ideje.

3. Az érintettek köre: Az SMS fizetést kérő valamennyi érintett (az ÁSZF vagy mellékletében foglalt SMS számra meghatározott szöveget elküldő felhasználók).

4. Az adatkezelés célja: Az SMS fizetéssel igénybe vehető szolgáltatások teljesítése, lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, ellenőrzése, teljesítés igazolása, reklamáció kezelése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: azt követő 60 napon belül, hogy a szolgáltatást teljesítettük.

6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7. Az emeltdíjas sms szolgáltatásban résztvevő egyéb adat feldolgozó:
Info-Tech 2006 Bt.
5200, Törökszentmiklós, Almásy út 29.
info(kukac)info-tech.hu
www.info-tech.hu

 

VI./B Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés összefoglalása közérthetően:

Bizonyos díjköteles szolgáltatásaink (pl. hirdetés kiemelés) díját bankkártyával tudja kifizetni. 
Ha ilyen fizetést választ, a honlap kérni fogja Öntől a számlázási adatait, azaz a számlázási nevét, címét adószámát, mely adatokat - ha megadja - eltároljuk, abból a célból, hogy a befizetésről a számlát kitudjuk állítani és a kiállított számlát a számviteli törvény szerint tároljuk. A számla kiállításához a számlázási adatait és a megrendelt szolgáltatást továbbítjuk a számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.) rendszere felé.

Bankkártyás fizetés az OTP SimplePay (OTP Mobil Kft.) fizetési rendszerén keresztül valósul meg. A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításában a BIG FISH Payment Services Kft. segít nekünk. A fizetés-számlázás-teljesítés-ellenörzés érdekében, ezen társaságoknak (OTP Mobil Kft. BIG FISH Payment Services Kft.) szükségszerű olyan adatokat megadni, illetve továbbítanunk, mint a név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám, bankkártya márkája, előfizetés összege típusa.

Részletesen:

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: igénybevehető szolgáltatások megrenedelhetőségéhez online fizetési lehetőség elősegítése, a szolgáltatás teljesítése, visszaigazolása, hibák, reklamációk kezelése, számlázás.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám, bankkártya márkája, előfizetés összege típusa.

3. Az érintettek köre: A fizetést kezdeményező felhasználó.

4. Az adatkezelés célja: igénybevehető szolgáltatások megrenedelhetőségéhez online fizetési lehetőség elősegítése, a szolgáltatás teljesítése, visszaigazolása, hibák, reklamációk kezelése, számlázás.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznünk a számlán szereplő személyes adatait.

6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7. Bankkártyás fizetés kezdeményezésekor, Adatkezelő a webhely felhasználói adatbázisában tárolt - alább részletezett - adatokat továbbít:

-  az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám, bankkártya márkája, előfizetés összege típusa. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

- továbbá a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám első hat és utolsó négy számjegye, bankkártya márkája. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő (értsd adatkezelő)  és a fizetési szolgáltató rendszere között, illetve az adatok tárolása a tranzakciós logokban a tranzakciós adatok kereskedő részére történő visszakereshetőségének biztosítása céljából. A a BIG FISH Payment Services Kft. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

-  számlázással összefüggésben továbbá a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) -1031 Budapest, Záhony utca 7. - mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, előfizetés összege típusa.“ Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.) Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/"

VII. HIRDETÉSFIGYELŐ - HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

Hirdetésfigyelő összefoglalása:

Az oldalon - felhasználó fiók regisztrációja nélkül - hirdetésfigyelőt tud beállítani. A hirdetésfigyelő beállításakor (feliratkozáskor) Ön határozza meg, hogy milyen témakör érdekli (így apróhirdetési kategóriákat, keresési kulcsszavak határozhat meg). A feliratkozáskor egy megszólítási nevet kérünk (ez lehet Pl. keresztnév, vagy becenév is, tehát a teljes név megadása nem szükséges), továbbá egy Önhöz tartozó e-mail címet, ahova a hirdetésfigyelő beállítása szerinti e-maileket el tudjuk küldeni Önnek. A hirdetésfigyelő beállításakor Ön határozza meg, hogy heti, vagy napi rendszerességű e-mail értesítést kér. A hirdetésfigyelő szolgáltatáshoz tárolt adatokat (e-mail cím, megszólítási név) tehát azért kezeljük, hogy a hirdetésfigyelő szolgáltatás keretein belül Önt értesíteni tudjuk az új, vagy megújított apróhirdetésekről. A hirdetésfigyelőről bármikor le lehet iratkozni (pl. elektronikus e-mailben szereplő linkre kattintva). Leiratkozáskor a hirdetésfigyelő céljára tárolt adatait töröljük.

Egyéb hírlevél összefoglalása:

Ha fiókjához tartozóan megjelenik egy olyan lehetőség, hogy külön hozzájárulással (hírlevélre történő feliratkozáshoz tartozó üres checkbox bepipálásával és mentésével) feliratkozhat hírlevelünkre, és Ön úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre, úgy a rendszer időszakos e-maileket küldhet (pl. akciókról) a regisztrációkor megadott e-mail címére. Ilyenkor nem kérünk további személyes adatot. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni (pl. elektronikus e-mailben szereplő linkre kattintva). Leiratkozáskor a hírlevél küldés tényét töröljük, regisztrációs fiókja nem szűnik meg.

Hirdetésfigyelő, hírlevél részletesen:

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §- hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a hozzájáruláskor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldésének céljából tárolt - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Hirdetésfigyelő beállításakor: Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat, adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre (hirdetésfigyelőre) való feliratkozás lehetővé tétele. Hírlevél küldése a megadott címre, név szerinti megszólítással.

Érdeklődési adatok tárolása (hirdetésfigyelő beállításakor a felhasználó által megadott kulcsszavak, rovatok, mezőnevek tárolása)

Hirdetésfigyelő beállításakor meghatározott szempontokhoz (kulcsszavakhoz) illeszkedő apróhirdetések kiválasztása.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

5. Az érintettek köre: A hírlevélre (hirdetésfigyelőre) feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: feliratkozáskor a felhasználó által meghatározott téma körhöz mind jobban illeszkedő reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére: tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, hirdetésekről, akciókról, stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés (regisztrált fiókhoz tartozó hozzájárulás esetén, az adatokat nem csak a feliratkozás tényét töröljük, hogy több hírlevelet ne kapjon.).

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- hírlevélben / hirdetésfigyelőben szereplő leiratkozás linkre kattintva,
- postai úton a 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6. címen,
- e-mail útján az info@globaling.hu e-mail címen,
- telefonon a 06-20-940-6000 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről/hirdetésfigyelőről.

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

13. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

VIII. SÜTIK

MIK AZOK A COOKIE-K (SÜTIK) - BEVEZETŐ

A süti lényegében információcsomag. A sütikben tárolt információkat és a sütik lejárati idejét (vagy lejárati idő hiányát) a webszerver határozza meg. A sütikben tárolt információk jellemzően a felhasználó tevékenységeit és azokhoz köthető időpontokat tartalmazza (pl. már bejelentkezett fiókjába a felhasználó). A sütikkel a felhasználók egymástól megkülönböztethető. Egy weblap használata során sütiket használhat (1) annak az a webhelynek a szervere amit meglátogatott (2) a meglátogatott webhelynek szolgáltatást nyújtó külső szolgáltatók webszerverei (pl Google Analytics, Facebook, stb.)
A sütikben tárolt információk hasznosak lehetnek a testreszabott kiszolgáláshoz (Pl. a felhasználónak nem kell fiókjába újra bejelentkezni, ha a webhelyen belül egy másik aloldalt néz meg, vagy nem kell minden aloldalon ugyanarra a kérdésre újból válaszolnia). Bizonyos sütik a webhelyeket, üzemeltetőket segítik (pl. forgalom mérésére, elemzésére használt sütik).
A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak a webböngésző segítségével. A sütiket a felhasználó bármikor törölheti a böngészőből, illetve a böngészőben beállítható a sütik korlátozása (pl. törlés böngésző bezárásával beállítás). A sütik tiltása és törlése azzal járhat, hogy a sütik által biztosítani kívánt többletszolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető a felhasználónak. A sütikről további általános ismereteket szerezhet szakportálokon, illetve itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti
Az adatkezelési tájékoztatóban bemutatjuk, hogy milyen célok érdekében mennyi ideig használjuk az egyes sütiket.
Mint a legtöbb webhely mi is igénybe veszünk harmadik szolgáltatók szolgáltatását (Pl Google AdSense, Facebook megosztás, stb.), akik szintén használnak sütiket.

VIII.1 ADATKEZELŐ ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: webhelyen belüli felhasználói tevékenységek, azokhoz köthető időpontok, valamint egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok.

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: a 4 pontban részletezettek szerint.

4. A weboldal az alábbi célokból és ideig használ cookie-kat:

Süti neve

Célja

Ideje

cookieconsent_dismissed

Hogy megjegyezzük, hogy hozzájárult-e a cookie-k tárolásához (ez a lenti sávban felugró cookie-k tárolására figyelmeztető üzenet)

1 év

oaref

bejelentkezési url címben szereplő id megjegyzése, hogy az id-hez kapcsolódó hirdetést (ha van ilyen) meg tudjuk jeleníteni.

2 óráig

ud

hogy megjegyezzük, hogy a felhasználó az asztali vagy mobil oldalunkat választotta-e a böngészéshez

24 óráig

aict

hogy megjegyezzük, ha egy hirdetésen keresztül a hirdető oldalára jut, és ne számoljunk a véletlen kétszeri kattintást

5 perctől 24 óráig

over18

korhatáros rovatnál az elmúlt 18 éves kérdésre válasz

böngésző bezárásig

PHPSESSID

a bejelentkezett felhasználó azonosításához

törlésig

 

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ezenkívül a felhasználó böngészőjének beállításával is korlátozhatja, vagy tilthatja a sütiket – erről a böngésző súgójában talál információt.

7. Az adatkezelés jogalapja: A weblap alapvető sütiket használ: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

VIII.2 HARMADIK WEBHELYEK / KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webanalitikai eszközök

Google Analytics

A Google Analytics szolgáltatását használjuk annak megismerésére, hogy mennyien és hogyan használják a webhelyünket.
A Google Analytics sütiket használ, és tárolja a webhely felhasználóinak az IP-címét. A Google Analytics szolgáltatásáról további információt-, valamint a Google Analytics adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics megvizsgálja a böngészőjét, telepítse a Google Analytics-böngészőbővítményt, melyet itt érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Inc. termékek
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu

 

2. Marketing - banner

Google AdSense

A webhelyen egyes hirdetéseket a Google jelenít meg, cookie-k használatával. A Google által használt hirdetési cookie-k lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az ezen a webhelyen és az internet egyéb webhelyein tett látogatásai alapján jelenítsék meg az Ön számára.
Ha nem szeretné, hogy személyre szabott hirdetés jelenjen meg önnél, úgy beállíthatja a Google oldalán itt: https://www.google.hu/settings/ads továbbá beállíthatja, hogy a személyre szabott hirdetésekhez a külső szolgáltatók cookie-kat ne használhassanak, itt: http://www.aboutads.info/choices/ illetőleg itt http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Etarget

A webhelyen egyes hirdetéseket az Etarget jelenít meg, cookie-k használatával. Az Etarget sütikkel kapcsolatos tájékoztatóját- továbbá az Ertarget sütik tiltásának, engedélyezésének lehetőségét itt találja: https://www.etarget.hu/cookies.php

 

3. Közösségi oldalak
Amikor ezt a webhelyet meglátogatja, közösségi portálok funkcióit érheti el (pl. megosztás, tetszik gomb, stb.).
A lent felsorolt közösségi portálok sütiket használnak. A közösségi portálok adatkezeléséről, sütik felhasználásnak korlátozásáról, tiltásáról a közösségi portálok oldala alatt talál információt:

Facebook *
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter*
Adatkezelési tájékoztató: https://twitter.com/en/privacy

Google+*
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu

* Személyre szabott hirdetésekhez cookie tiltása: http://www.aboutads.info/choices/ illetőleg http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

4 . Egyéb

Cloudflare, Inc.
A Cloudflare Informatikai célú szolgáltatást biztosít részünkre (gyorsítótárazás, biztonsági funkciók, stb.), sütiket használva és a látogatói IP címeket rögzítheti.
A Cloudflare adatkezelését itt találja: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/

 

IX. SZERVER NAPLÓZÁS

Amikor a webhelyet a felhasználó meglátogatja, a szerver automatikusan naplóz bizonyos adatokat, így a felhasználó IP címét, böngésző adatokat, a meglátogatott url címeket, az egyes adatokhoz tartozó pontos időt, továbbá a forgalom forrását. A szervernaplóban szereplő 30-90 napnál régebbi adatok töröljük.

IX.B HONALPOT LEVELEZÉST KISZOLGÁLÓ SZERVEREK HELYE

Drávan Zrt, 1138 Budapest, Váci út 188. cím

Médiacenter: http://segitseg.mediacenter.hu/Adatfeldolgoz%C3%B3i_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3

X. PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.


2. Az érintettek köre: A weboldalon előfizető és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6. címen,
- e-mail útján az info@globaling.hu e-mail címen,
- telefonon a 06-20-940-6000 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy
• a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

XI. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

3. Amennyiben előfizetéssel is rendelkezett, úgy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznünk a számlán szereplő személyes adatait.

4. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

5. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

6. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő főbb adatbiztonsági intézkedései:

- A szerverek fizikai védelme biztonságos szerver termekben történő elhelyezéssel;
- A szerverek szoftveres védelme;
- Távoli hozzáférés biztonságos kapcsolattal;
- Biztonsági másolatok készítése és tárolása szoftveres és fizikai védelmemmel ellátott szerveren;
- Monitorozása; technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelése, szükségszerű fejlesztése;
- Egyes titkosítások;
- Egyéb - biztonsági szempontból nem részletezhető - szervezési és szoftveres biztonsági megoldások.

A személyes adatokhoz való hozzáférés az adatkezelő alkalmazottai, és alvállalkozói részére: hozzáférésük az adatkezelőnek végzett feladat szükségességre korlátozott; szerződéses kötelezettségük az adatvédelem betartása.

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

2021.jan.06

Korábbi adatvédelmi tájékoztatónk, szabályzatunk itt található (2021.01-06-ig)

Korábbi adatvédelmi tájékoztatónk, szabályzatunk itt található (2018.05-14-ig)

Korábbi adatvédelmi tájékoztatónk, szabályzatunk itt található (2017.04-21-ig)